НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ АКАДЕМСКИ ИНСТИТУЦИИ

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ (СКОПЈЕ)

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ

 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА АНАТОМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БИОХЕМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И БИОСТАТИСТИКА СО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОБИОЛОГИЈА И ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАРМАЦЕВСТСКИ ФАКУЛТЕТ

 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАЦЕВСТКА ХЕМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАЦЕВСТКА ТЕХНОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ФАРАМАКОГНОЗИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНЕТА БИОХЕМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИЈА, БИОХЕМИЈА, ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РАДИОБИОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПАРАЗИТОЛОГИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БОТАНИКА И МИКРОГЕНЕТИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПЕДОЛОГИЈА, АГРОХЕМИЈА И МЕЛИОРАЦИИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ШУМАРСКА ГЕНЕТИКА И КУЛТУРИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗА БОТАНИКА И ДЕНДРОЛОГИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКА
 • ЛАБОРАТОРИИ ЗА ФОРЕНЗИЧКА АНАЛИЗА
 • НУКЛЕАРНА ЛАБОРАТОРИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА - БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА - АНАЛИЗА НА ХРАНА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА - СПЕКТРОСКОПИЈА
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА - АНАЛИЗА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА - ТЕНКИ ФИЛМОВИ И НОВИ МАТЕРИЈАЛИ
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

 • ЛАБОРАТОРИИ ЗА ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА И ЗА АНАЛИТИЧКА, ОРГАНСКА И ФИЗИЧКА ХЕМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНЖИНЕРСКА ТЕХНИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БАЗНО ОРГАНСКО И ПОЛИМЕРНО ИНЖИНЕРСТВО
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НЕОРГАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РЕАКЦИОНО ИНЖЕНЕРСТВО И СЕПАРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕРЕЊЕ И АВТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НАФТА И ДЕРИВАТИ
 • ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ЗА ЕКСТРАКТИВНА МЕТАЛУРГИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРОИЗВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕТРОЛОГИЈА НА ГЕОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ИСТРУВАЊА НА КВАЛИТЕТ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕХНОЛОГИИ НА ОБЛИКУВАЊЕ И БРЗИ ПРОТОТИПОВИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНДУСТРИСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНСТРУИРАЊЕ И ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕХАНИЗАЦИОНИ МАШИНИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ВОЗИЛА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И ТОПЛИНСКИ МЕРЕЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЛАДИЛНА ТЕХНИКА, КОМПРЕСОРИ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОТЛИ И ИНДУСТРИСКИ ПЕЧКИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТОПЛИНСКИ ТУРБИНИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ И ХИДРАУЛИЧНИ МАШИНИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АВТОМАТИКА И УПРАВУВАЧКИ СИСТЕМИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНЖЕНЕРСИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ДЕФЕКТОСКОПИЈА И МЕТАЛОГРАФИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНСТРУКЦИИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ВИБРАЦИИ, БУЧАВА И МЕХАНИКА НА МАШИНИ

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ                                                                

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЕТОН И КОНСТРУКЦИИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЧЕЛИЧНИ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОТЕХНИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ
 • ЛАБОРАТОРИИ ЗА ХИДРОЛОГИЈА И САНИТАРНА ХИДРОТЕХНИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОДЕЗИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АСФАЛТ

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ          

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ВИСОК НАПОН
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ, ТРАНСФОРМАТОРИ И АПАРАТИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ МЕРЕЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ДИГИТАЛНО ПРОЦЕСИРАЊЕ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АВТОМАТИКА И СИСТЕМСКО ИНЖЕНЕРСТВО
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО ИЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА            

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ДИНАМИЧКО ТЕСТИРАЊЕ
 • ГЕОФИЗИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ДИНАМИКА НА ЗЕМЈИШТЕ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА СИЛНИ ЗЕМЈОТРЕСИ

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” (БИТОЛА)

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ                           

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ СИМУЛАЦИИ И ВИРТУЕЛНО ИНЖИНЕРСТВО
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛА И КВАЛИТЕТ НА МЕСО

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ         

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛА И КВАЛИТЕТ НА МЛЕКО
 • ХЕМИСКА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ХРАНА
 • МИКРОБИООЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ Ј.Н.У. ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД (ОХРИД)

 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ИСТРАЖУВАЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА МИКРОБИОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА ФИТОПЛАНКТОНСКИ ИСТРАЖУВАЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА ЗООПЛАНКТОНСКИ ИСТРАЖУВАЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА ХИДРОБОТАНИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА ФАУНА И ДНО
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА ЦИПРИНИДНА ФАУНА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА САЛМОНИДНА ФАУНА И АКВАКУЛТУРА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА БОЛЕСТИ НА РИБИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ОДД. ЗА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ Ј.З.У. ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН (ПРИЛЕП)        

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ПОЧВА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” (ШТИП)

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ           -              

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИЈА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТРАНСФУЗИСКИ И ТАРНЗМИТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМОСТАЗА И ТРОМБОЗА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БРОМАТОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ВОДИ, ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ, ЛЕКОВИ И ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ                          -              

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗАШТИТАТ НА РАСТЕНИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛА НА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗАПЕДОЛОГИЈА СО АГРОХЕМИЈА
 • ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОФИЗИКА
 • ХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

 

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ТЕТОВО)             

 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
 • ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕ

 

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВА И ОРГАНИ НА ДРЖАВНА УПРАВА

 

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ – АНАЛИЗИ НА ЗЕМЈА, ВОДА, ВОЗДУХ

 • ОДДЕЛ ЗА КЛАСИЧНИ АНАЛИЗИ И ТЕРЕНСКИ МЕРЕЊА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА СПЕКТОМЕТРИЈА
 • ОДДЕЛ ЗА ХРОМАТОГРАФИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИЗА НА СТОКИ ПРИ ЦАРИНСКА УПРАВА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АНАЛИЗА НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ И СТРУКТУРНИОТ СОСТАВ НА СУПСТАНЦИТЕ

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – БИРО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ: ОДДЕЛ ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОЛОШКИ АНАЛИЗИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИСКИ АНАЛИЗИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АНАЛИЗИ ОД ОБЛАСТ НА МЕХАНОСКОПИЈА И БАЛИСТИКА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ВОЕНА БОЛНИЦА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – СЛУЖБА ЗА ВОЕНО ЗДРАВСТВО

 • РАДИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА
 • ХЕМИСКО-ТОКСИКОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА
 • МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА
 • ПАТОАНАТОМСКА ЛАБОРАТОРИЈА
 • ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  - ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА

 • ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАСА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГУСТИНА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРИТИСОК
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ДОЛЖИНА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗАФАТНИНА И ПРОТОК
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗАТЕМПЕРАТУРА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА AC/DC
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НИСКА ФРЕКФЕНЦИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИСКИ МЕРЕЊА, ЗА ЗВУК
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО (СЕКТОРИ ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ, ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА И ЗА ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ) - РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ:

 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БАКТЕРИОЛОГИЈА И АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНЦИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ВИРУСОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПАРАЗИТОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ХРАНА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТАМИНЕНТИ И ЕКО-ТОКСИКОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМАТОЛОШКО-БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА И ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МЕТАЛИ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РАДИО-ЕКОЛОГИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
 • ЛАБОРАТОРИЈА ЗА САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА И ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАДНИ МАТЕРИЈАЛИ