ИНСТИТУТИ, ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ И ОПСЕРВАТОРИИ

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИ И УМЕТНОСТИ 

 • ИСТРАЖУВАЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖИНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА

 

  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО

  • СЕКТОР ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И МИКРОБИОЛОГИЈА
  • СЕКТОР ЗА ХИГИЕНА И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА (ВКЛУЧИТЕЛНО БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДИ И ХРАНА)
  • СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
  • СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА И ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

 

  УКИМ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • ИНСТИТУТ ЗА АНАТОМИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БИОХЕМИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И БИОСТАТИСТИКА СО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
 • ИНСТИТУТ ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
 • ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОБИОЛОГИЈА И ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

 

  УКИМ - ФАРМАЦЕВСТСКИ ФАКУЛТЕТ

 • ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАЦЕВСТСКА ХЕМИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАЦЕВСТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНЕТА БИОХЕМИЈА
 • НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛЕКОВИ
 • ЦЕНТАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ

 

  УКИМ - ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 • ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА БИОМЕДИЦИНА
 • ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХРАНА
 • УКИМ - ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО
 • УКИМ - ЈНУ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

 

  УКИМ - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА

 • ИНСТИТУТ ЗА РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХРАНА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА

 

  УКИМ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ -

 • ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

  УКИМ - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 • ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАТИКА
 • ЦЕНТАР ЗА ФОРЕНЗИКА

 

  УКИМ - ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ (КАТЕДРИ:)

 • Бетон и конструкции
 • Челични и метални конструкции
 • Геотехника
 • Горен строј на железници
 • Хидро динамика
 • Асфалт и асфалтни испитувања
 • Геодезија
 • Санитарна хидротехника

 

  УКИМ - ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

 • ИНСТИТУТ ЗА АВТОМАТИКА И СИСТЕМСКО ИНЖЕНЕРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗАЕЛЕКТРОНИКА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ, ТРАНСФОРМАТОРИ И АПАРАТИ
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА, ЕЛЕКТРИЧНО ЗАВАРУВАЊЕ И ЕЛЕКТРИЧЕН СООБРАЌАЈ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ И РАЗВОДНИ ПОСТРОЈКИ
 • ИНСТИТУТ ЗА ПРЕНОСНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ
 • ИНСТИТУТ ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

 

  УКИМ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • ИНСТИТУТ ЗА ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕРМИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕХАНИКА
 • ИНСТИТУТ ЗАМАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 • ИНСТИТУТ ЗА МАШИНСКИ КОНСТРУКЦИИ, МЕХАНИЗЏАЦИОНИ МАШИНИ И ВОЗИЛА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХИДРАУЛИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И АВТОМАТИКА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И ЗАВАРЕНИ КОНСТРУКЦИИ

 

  УКИМ - ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

 • ИНСТИТУТ ЗА НЕОРГАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИСКО И КОНТРОЛНО ИНЖЕНЕРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕКСТИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕКСТРАКТИВНА МЕТАЛУРГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПРЕРАБОТУВАЧКА МЕТАЛУРГИЈА
 • ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА
 • УКИМ - ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО ИЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА
 • УКЛО - ЈНУ ХИДРОБОЛОШКИ ЗАВОД - ОХРИД

 

  УГД - ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

 • ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ГЕОЛОГИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТЕХНИКА

 

  УГД - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • БИОМЕХАНИКА,
 • ИНДУСТРИСКА ДЕФЕКТОСКОПИЈА
 • УЈЕ - ИНСТИТУТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕ

 

  ОПСЕРВАТОРИИ  

 • СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА ПРИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ
 • ГЕОМАГНЕТНА ОПСЕРВАТОРИЈА ПРИ ФАКУЛТЕТОТ ЗА РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И ПОЛИТЕХНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП