Втора сесија на Европскиот форум за намалување на несреќи од катастрофи, под македонско претседателство