ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ТРГОВСКИ ДРУШТВА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА