ИНСПЕКТОРАТИ

Инспекторати во состав на Министерството за труд и социјална политика

Државен инспекторат за труд

 

Инспекторати во состав на Министерството за образование и наука

Државен просветен инспекторат

 

Инспекторати во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Државен инспекторат за земјоделство

Државен инспекторат за шумарство и ловство

Управа за водостопанство-Одделение за водостопанска инспекција

 

Инспекторат во состав на Министерството за здравство

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Биро за лекови (Одделение за инспекциски надзор)

 

Инспекторат во состав на Министерството за локална самоуправа

Државен инспекторат за локална самоуправа

Инспекторат во состав на Министерството за правда

Државен управен инспекторат

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi2.asp?lang=mak&id=duinov

http://www.pravda.gov.mk/txt/inspektorat/Brosura.htm

 

Инспекторати во состав на Министерството за економија

Државен пазарен инспекторат

Државен инспекторат за техничка инспекција

 

Инспекторати во состав на Министерството за транспорт и врски

Државен инспекторат за транспорт

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Државен комунален инспекторат

 

Инспекторат во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање

Државен инспекторат за животна средина

 

Инспекција во состав на Министерство за култура

УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

- СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 

Инспекција во состав на Центар за управуавње со кризи 

ЦУК – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈА

 

Инспекција во состав на Дирекција за заштита и спасување

ДЗС - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈА

 

Инспекција во состав на Дирекција за радијациона сигурност

ДРС - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 

Инспекција во состав на Агенција за храна и ветеринарство

Сектор за граничнаветеринарна инспекција